Mugt göçürip almak menejeri - Semalt syn

Internet güýmenje mazmunynyň esasy çeşmesi hökmünde barha artýar. Muny internetdäki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ammarlary bilen baglanyşdyrmak bolar. Mazmunyň aglaba bölegi akymly bolup biler, ýöne geljekde ulanmak ýa-da maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen paýlaşmak üçin ýerli görnüşde saklamak isleýän faýlyňyza bir gezek girip bilersiňiz.

Munuň netijesi, bir wagtyň özünde dürli görnüşli faýllary göçürip almak zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Elbetde, bu kyn ýoly geçip bilersiňiz - her faýly el bilen göçürip almak. Belli bir derejede işlemegi mümkin, emma torrent göçürip alyjylar ýaly belli üçünji tarap gurallaryny talap edýän maglumatlar bilen iş salyşanyňyzda henizem kynçylyk çekersiňiz. Mugt göçürip almak menejeri girýär. Programma ýolda dürli web sahypalaryndan mazmuny göçürip almaga mümkinçilik berýär. Ine onuň esasy aýratynlyklary

Ulanyjy üçin amatly interfeýs

Mugt göçürip almak menejeri, ulanmak aňsat boljak oňat tertipli interfeýs bilen gelýär. Dowam edýän göçürip almalaryňyzy dolandyrmak we täze taslamalary meýilleşdirmek üçin ulanyp bilersiňiz. Täze göçürip almak üçin URL-leri aňsatlyk bilen süýräp we taşlap biljekdigiňizi bellemelidiris, torrentleri göçürip alanyňyzda hem ulanylyp bilner.

Başga bir tarapdan, UI-de dürli göçürip alyş kategoriýalarynda aňsat nawigasiýa üçin bellikler bar.

HTTP / FTP / HTTPS we BitTorrent goldawy

Iň halanýan görnüşiňiz bilen iş salyşmak isleýän göçürip alma formatyňyzy goldamaýandygy sebäpli birnäçe ýükleme menejerini göçürip almaly bolduňyzmy? Mugt göçürip almak menejeri bilen bu barada hiç wagt alada etmeli bolmaz. Sebäbi programma esasy göçürip alyş hyzmatlarynyň hemmesini, hatda torrentleri hem goldaýar.

Tizlenmäni göçürip alyň

FDM göçürip almalaryňyzy 10 esse ýokarlandyrmaga ukyply. Faýllaryňyzy dürli serwerlerden göçürip almak we bir serwer trafik bilen ýapylan ýagdaýynda programma awtomatiki usulda başga bir serwere geçýär. Göçürip almak tejribäňizi has-da ýokarlandyrmak üçin FDM ýolda dürli formatdaky media faýllaryny gaýtadan işläp biler.

Köp dilli goldaw

Häzirki wagtda programmalaryň köpüsi üçin iňlis dili esasy dile öwrülen hem bolsa, ony ulanmaýan alyjylaryň ep-esli bölegi galýar. Bu dil päsgelçiligini ýeňip geçmek üçin FDM nemes dilinden hytaýça, hatda fransuzça dürli dillerde gelýär. Gurmak işinde esasy diliňizi görkezýändigiňize göz ýetiriň.

Programma Google Chrome, Microsoft Edge, Safari we Mozilla Firefox ýaly meşhur brauzerler bilen gabat gelýär.

Esasy ýüklemeleriň ileri tutulmagyna ýol bermek üçin traffigi ulanmagy sazlap bilersiňiz, hatda kompýuteriňizi ulanmaýan wagtyňyz beýlekileriň işlemegini tertipläp bilersiňiz.

Windows-dan Mac OS X-a çenli köp OS goldawy, şonuň üçin operasiýa ulgamlaryny üýtgedeniňizde utgaşyklyk barada alada etmeli bolmaz.

FDM düýbünden mugt. Sebäbi bu programma GNU umumy jemgyýetçilik ygtyýarnamasy esasynda goýberildi. Resmi däl satyjylar bilen iş salyşanyňyzda seresap bolmaly bolarsyňyz, sebäbi olar islenmeýän programmalar bilen baglanyşdyryp bilerler.

mass gmail